Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v rámci realizace výuky na motocyklu a dalších aktivit  firmou GBOX s.r.o.


Obchodní firma: GBOX s.r.o.


Sídlo: Pražská 234, Budyně nad Ohří 411 18
Identifikační číslo: 07701420
Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: C 42785 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem
DIČ: CZ07701420

ID DS: gtwqsfp

Číslo účtu: 286775417/0300

e-mail: info@drzstopu.cz 


(dále jen "Poskytovatel")

Kontaktní údaje Poskytovatele:

Kontaktní adresa: Pražská 234, Budyně nad Ohří 411 18 
Kontaktní e-mail: info@drzstopu.cz
Kontaktní telefon: (+420) 739 029 878

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen "občanský zákoník") platí pro poskytování služeb v rámci realizace výuky na motocyklu a dalších aktivit zmíněné společnosti.
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele a Uživatele. Odběratel zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za "smlouvu o poskytování služeb" se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 - Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a čl. 8.6.

2. Vymezení pojmů

 1. Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní výuku na motocyklu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.
 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní je výuka či další moto aktivity.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy o poskytování služeb. 

 1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Odběratel provádí objednávání služeb:          > vyplněním formuláře na webovém rozhraní
 2. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel  a dalších poplatků. 
 3. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Pro objednání služby vyplní Odběratel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Údaje jím uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.!!! 4.1./Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)                                                                                                                                      4.2./způsobu úhrady kupní ceny zboží                                                                                      4.3./údaje o požadovaném způsobu využití objednávaného zboží                                          4.4./a případné informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka                                                                                                                              4.5./před zasláním objednávky Poskytovateli je Odběrateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.                                        4.6./objednávku odešle Odběratel Poskytovateli kliknutím na tlačítko "Objednat".              4.7./neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Odběrateli potvrdí Poskytovatel elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa Odběratele").
 5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
 6. Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
 7. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje poskytnout/dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje tuto službu od Poskytovatele (či jím zvoleného přepravce) využít a zaplatit Poskytovateli cenu služby uvedenou v objednávce.
 8. Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

4. Platební podmínky a poskytnutí služby

 1. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli způsoby uvedenými Poskytovatelem:                                                                                                              >zálohová faktura - bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele                          >vkladem hotovosti na účet poskytovatele                                                                    >hotovostně v místě kde je realizován moto kurz (po předchozí telefonické či e-mailové vzájemné dohodě Poskytovatele s Odběratelem a to pouze kompetentní osobě/ instruktorovi (a jen v případě, že má u sebe mobilní pokladnu EET).
 2. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby, v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
 3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
 4. Cena služby má okamžitou splatnost po akceptaci objednávky a zaslání emailu se zálohovou fakturou ze strany Poskytovatele. Zálohová faktura však musí být uhrazena nejdéle 7 kalendářních dnů před samotným konáním moto kurzu. V případě dalších aktivit bude splatnost určena dle vzájemných dohod mezi Poskytovatelem a Odběratelem a to  e-mailovou formou s následným vzájemným odsouhlasením.
 5. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 6. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 3 dnů od úhrady kurzu (tj. od uzavření smlouvy), od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek), vždy však minimálně 7 kalendářních dní před konáním moto kurzu.
 7. Lhůta poskytnutí služby závisí na možnostech Poskytovatele a místa, kde probíhá moto kurz ( z pravidla je moto kurz záležitostí moto sezóny cca březen až listopad, v závislosti na počasí, nebo se váže na možnosti ubytovacího zařízení (kurzy mimo lokalitu působnosti Poskytovatele). Nahrazování v jiných termínech může být suplováno jiným lektorem. Bez náhrady odpadá výuka například víkendových kurzů vázaných na ubytovací zařízení a konkrétní termín.
 8. V případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci Odběratele: nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci zameškaných lekcí a kurzů. 
 9. V případě dlouhodobé nemoci (tou se rozumí pracovní neschopnost trvající déle než dva měsíce): pokud se Odběratel zapsaný do kurzu a ze zdravotních či jiných vážných důvodů nemůže zúčastnit výuky, je třeba předem (ihned po zjištění situace a před konáním kurzu!!!) písemně(e-mailem) či telefonicky Poskytovateli neprodleně nahlásit tyto informace!!! Jen při takovém postupu je možné ze strany Poskytovatele řešit případné náhrady kurzů a to vždy individuálně!!! 

5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

 1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy s výjimkou okolností popsaných v bodě 4.8.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má Odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 2 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele.
 3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
 4. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s poskytování služeb Odběratelem, a to stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal, nebo způsobem, jaký Odběratel požaduje.
 5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

6. Odpovědnost za vady

 1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva případného vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
 3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.
 4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
 2. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
 4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
 5. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu Poskytovatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 6. Obsah webových stránek Poskytovatele či zprostřekovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 9. Aktuální znění odsouhlasených obchodních podmínek je uloženo a archivováno Poskytovatelem, resp. zpracovatelem v elektronické podobě a není přístupné třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
 10. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27. května 2020